Aesthetic Clinic Singapore | Offers & Promotions Policy | SW1 Clinic

Chính sách Ưu đãi & Khuyến mãi

Chúng tôi hy vọng các phương pháp điều trị và dịch vụ khẳng định được thương hiệu của chúng tôi!

Do đó, chúng tôi không muốn ảnh hưởng đến bạn trong bất kỳ cách nào khi bạn quyết định điều trị với chúng tôi.

Vì vậy, Thẩm Mỹ Viện không cung cấp chương trình khuyến mãi nào mà bên thứ ba gợi ý cho bạn (chẳng hạn như ưu đãi tại chỗ /các tổ chức tài chính nếu có) ngay cả khi Thẩm Mỹ Viện tham gia vào các tổ chức đó.

Người quãn lý các tổ chức tương ứng sẽ cần phải đề cập trực tiếp đến truyền thông từ các tổ chức của họ cho bất kỳ chương trình khuyến mãi nào đang diễn ra.

Cảm ơn bạn đã thông cảm. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của bạn.